| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 
 
SZYDŁO WYCHODZI POWOLI Z WORKA
 
 

    27 października 1998 roku odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej z Panem Jerzym Niepsujem -  Wiceprezesem Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

    W trakcie spotkania przedstawiono postulaty kierowane do Ministra Łączności.

    Pan Jerzy Niepsuj przedstawił naszym przedstawicielom przygotowane wcześniej przez PAR pismo, zawierające szereg nieprawdziwych zarzutów pod naszym adresem. Pismo to miało być skierowane do Ministerstwa Łączności.
 
    Treści tego pisma nie możemy niestety opublikować, ponieważ był to jedynie dokument roboczy, przygotowany przez pracowników ZK PAR i Wiceprezes PAR nie mógł udostępnić jego kopii naszym przedstawicielom. Cenimy natomiast Wiceprezesa PAR za to, że zanim podpisał pomawiające ratowników pismo, skonfrontował treść przygotowaną przez urzędników PAR ze stanowiskiem społeczników.

    Pismo to zawierało między innymi takie nieprawdziwe zarzuty jak:

1.Rzekomo działalność nie posiada żadnego usytuowania prawnego, ponieważ nie ma żadnego stowarzyszenia pod nazwą "Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej".

2.Rzekomo nie zgłoszono uruchomienia i nie uruchomiono sieci radiowej.

3.Rzekomo nie złożono żadnego odwołania od warunków określonych w decyzji PAR nr 9265/A/A/96 i w związku z tym nie ma czego rozpatrywać.

4.Rzekomo ratownicy uparcie domagają się przydziału częstotliwości w pamie 148 MHz

oraz szereg innych niedorzeczności.
 

    Ponieważ w przeciwieństwie do niektórych pracowników Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej ratownicy nie obawiają się jawnego przedstawiania ich stanowiska, publikujemy poniżej treść pisma jakie wystosowali do Pana Jerzego Niepsuja w dniu 28 października 1998 roku.
 
 
 POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ  SIECI  RATUNKOWEJ

 
 

Łódź, dnia 28 października 1998 r

 
 
 

Pan
Jerzy Niepsuj
Wiceprezes
Państwowej Agencji
Radiokomunikacyjnej
 
 

    Szanowny Panie Prezesie.

    W związku z przedstawieniem  nam w trakcie spotkania odbytego w dniu 27 października 1998 roku szeregu negatywnych przesłanek, które nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym przekazujemy poniższe informacje.

1.

    Wniosek o przydział częstotliwości złożyło stowarzyszenie będące podmiotem posiadającym osobowość prawną. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna w wydanym zezwoleniu wpisała nazwę Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO.
 
    Wpis taki w naszej ocenie nie jest nieprawidłowością. W wystąpieniu naszym widniał szyld: Polskie Radio Obywatelskie Krajowy Sztab Ratownictwa. Określenie Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO było do czasu zmiany nazwy przez nas często używane z uwagi na gramatykę języka polskiego oraz po to, aby nie było wątpliwości, że jest to jedynie jednostka stowarzyszenia społecznego.
 
    Status prawny tej jednostki naszego stowarzyszenia był Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej pisemnie wyjaśniany.

Dowód: Pismo Ministerstwa Łączności z dnia 20.10.1994 r
             Pismo z dnia 22.08.1995 r
 

    Ponownie wyjaśniamy: Jest to nazwa jednostki naszego stowarzyszenia, powołanej zgodnie z naszym statutem, której zadaniem jest prowadzenie działań ratujących życie, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i skutkom klęsk żywiołowych.
 
    Nasze jednostki organizacyjne często posiadają różne nazwy wyróżniające je spośród innych klubów i oddziałów czy komisji np.: klub "DOLINA RABY", klub "SOS", klub "TIR - ŁÓDZKA DZIEWIĘTNASTKA" itp.
 
    W bieżącym roku nazwa tej jednostki została zmodyfikowana o czym pisemnie powiadomiliśmy Ministerstwo Łączności oraz Państwową Agencję Radiokomunikacyjną.
 
Dowód: Pismo z dnia 10 paździenika 1998 r
 
    Obecnie prawidłowe określenie brzmi:
 
"Polskie Radio Obywatelskie Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej".
 
    O istnieniu takiej jednostki w ramach naszego stowarzyszenia Ministerstwo Łączności było zorientowane.
 
Dowód: Pismo Ministra Łączności do Premiera z dnia 13.01. 1995 r
 
 
2.
 
    Stowarzyszenie nasze po otrzymaniu w dniu 8 stycznia 1997 r decyzji w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenia na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych złożyło w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej formalne zgłoszenie faktu uruchomienia sieci przesyłając w załączeniu regulamin pracy sieci.
 
Dowód: Pismo z dnia 14.01.1997 r
 
    Niezależnie od powyższego Stowarzyszenie nasze w zakreślonym prawem terminie złożyło od  tej decyzji odwołanie dotyczące warunków w niej określonych.
 
Dowód: Odwołanie z dnia 14.01.1997r
 
    Odwołanie to do dnia dzisiejszego pozostaje bez odpowiedzi. W związku z takim stanem rzeczy została złożona w Ministerstwie Łączności skarga do NSA na nie załatwienie sprawy w terminie.
 
 
3.
 
    Niezgodne ze stanem faktycznym jest twierdzenie, że bardzo długi okres jaki miał miejsce od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji Nr 9265/A/A/96 był niezbędny dla dokonania ustaleń czy przydział częstotliwości ***,*** MHz jest w ogóle możliwy.
 
    W rzeczywistości sprawa wygląda następująco.
 
    W dniu 28.12.1992 złożyliśmy formalny wniosek o przydzielenie nam wcześniej uzgodnionej częstotliwości ***,*** MHz.

Dowód: Pismo z dnia 28.12.1992 r
 
    Pismem z dnia 3.03.1993 roku PAR udzieliła nam pozytywnej odpowiedzi w tym przedmiocie określając jedynie obowiązek zgłaszania uruchamianych stacji w celu wydania zezwolenia na ich używanie.
 
Dowód: Pismo PAR z dnia 3.03.1993r
 
    Jak z powyższego wynika resort łączności już w 1993 roku przydzielił nam bezterminowo częstotliwość ***,*** MHz. Natomiast decyzja PAR NR 9265/A/A/96 w zakresie przydziału częstotliwości była bezprzedmiotowa.
 
    Stowarzyszenie nasze złożyło formalny wniosek o zmianę terminu (przedłużenie) ważności decyzji.

Dowód: Pismo z dnia 12.10.1998 r
 
    Wobec powyższego niniejszym rozszerzamy nasze odwołanie od decyzji PAR Nr 9265/A/A/96 wnosząc o pozostawienie bezterminowego przydziału częstotliwości, a jedynie określenie terminu ważności zezwolenia na używanie urządzeń radiotelefonicznych.
 
4.
 
    Niezgodne ze stanem faktycznym jest twierdzenie, że stowarzyszenie nasze uparcie domaga się przydziału dwóch dodatkowych  częstotliwości wyłącznie w przedziale 148 MHz. W rzeczywistości wnosimy o przydział w przedziale UHF od 146,025 do 170 MHz,a jedynie najchętniej w pobliżu przedziału 148 MHz.

Dowód: Wniosek z dnia 2.12.1996r
             Odwołanie z dnia 17 marca 1998 r
 
 
5.
 
    Jesteśmy zbulwersowani kolejnym faktem próby pomówienia społecznych ratowników o działanie w sposób sprzeczny z prawem, kolejnego przedstawiania okoliczności w sposób sprzeczny ze stanem faktycznym, naruszania przez pracowników PAR obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzania przez pracowników PAR swoich przełożonych w błąd. O powyższym sygnalizowaliśmy już wielokrotnie Ministerstwu Łączności.
 
Dowód: Pismo z dnia 28.01.1997 r
             Pismo Ministerstwa Łączności z dnia 17.03.1997 r
 
    Z uwagi na to, że spotkanie nasze z Panem Prezesem nie było protokołowane, w piśmie niniejszym przedstawiliśmy jedynie najistotniejsze okoliczności i dowody. Stowarzyszenie nasze dysponuje kilkusetstronicową dokumentacją potwierdzającą to, że zawsze postępowaliśmy w sposób zgodny z prawem i jednocześnie to, że od lat spotykamy się z niewłaściwym załatwianiem spraw przez PAR. W przypadku gdyby istniały jeszcze jakiekolwiek inne okoliczności powodujące negatywne przesłanki dla załatwienia naszych wniosków to uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nas o nich w formie pisemnej oraz jednocześnie ustnej w celu umożliwienia nam przedstawienia dowodów na ich niesłuszność.
 
    Stowarzyszenie nasze po raz kolejny apeluje o niezwłoczne pozytywne załatwienie naszych wniosków umożliwiających nam ratowanie życia ludzi w sposób zgodny z przepisami prawa oraz o podjęcie jednoznacznych, kategorycznych kroków zapewniających nam to, że w przyszłości żaden urzędnik nie będzie próbował niszczyć naszej społecznej inicjatywy dotyczącej bezpieczeństwa ludzi.
 
 
 

 
 
               P R E Z E S
Społecznej Sieci Ratunkowej
 
 

        /-/ Jerzy Płókarz
 
 
 

Do wiadomości:
1.Pan Jerzy Buzek
  Prezes Rady Ministrów
2.Pan Marek Zdrojewski
  Minister Łączności