| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


PL-CB  RADIO

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

 

Łódż, dnia 1997.01.14

 
 

Minister Łączności
za pośrednictwem
Prezesa Zarządu Krajowego
Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej

 

ODWOŁANIE

 

    Od decyzji Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej Nr  9265/A/A/96 z dnia 13.11.1996 doręczonej nam w dniu 8 stycznia 1997r.
 
    Powołaną wyżej decyzję zaskarżamy w części i wnosimy o jej zmianę przez:
 
1.Zmianę okresu ważności decyzji na okres do końca roku 2000 z prawem przedłużenia na dalsze lata pod warunkiem zachowania odstępu sąsiedniokanałowego na 12,5 kHz.
 
2.Określenie mocy wyjściowej nadajnika stacji stacjonarnych na 10 W na terenie województw, ktore nie są województwami przygranicznymi.
 
3.Uwzględnienie w zezwoleniu stacji przenośnych z mocą nadajnika 5 W.
 
4.Zmiany znaków wywoławczych na znaki ustalone w Regulaminie Pracy Radiowej Sieci Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO - to jest słowny kod identyfikacyjny ARIADNA oraz odpowiedni numer przydzielony przez Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO.
 
5.Wykreślenia z decyzji zdania: "Niniejsze zezwolenie nie zwalnia użytkownika sieci od uzyskania przewidzianej prawem zgody właściciela lub administracji budynku na zakładanie urządzeń i sieci objętej zezwoleniem."
 

UZASADNIENIE

 
Ad.1.Mamy rok 1997 - bezzasadnym zatem jest zobowiązywanie KSR PL-CB RADIO do odnawiania ważności decyzji w 1999r na okres jedynie jednego roku.
 
Ad.2.Ograniczenie mocy wyjściowej stacji bazowych do 5 W nie znajduje uzasadnienia na terenie województw nie będących województwami przygranicznymi. Za możliwie największą mocą wyjściową stacji przemawia fakt, że przydzielona częstotliwość służy jako ogólnopolski kanał ratunkowy w paśmie profesjonalnym. Od tego czy wzywającemu uda się nawiązać łączność, czy też nie często zależy życie ludzkie.

Ad.3.W sieci występują stacje przenośne. Stacje te mają szerokie zastosowanie przy wzywaniu pomocy w sytuacji gdy wzywający nie ma możliwości skorzystania ze stacji przewoźnej. Zasadnym jest tu też ustalenie możliwie jak najwyższej mocy nadajnika.
 
Ad.4.Krajowa Sieć Ratunkowa PL-CB RADIO działa już od wielu lat i obowiązują w niej ustalone wspólnie ze Sztabem Obrony Cywilnej Kraju kryptonimy, do których ludzie się już przyzwyczaili. Zmiana systemu znaków wywoławczych obecnie wprowadziła by jedynie dezorganizację sieci, a co za tym idzie wystąpiły by utrudnienia w prowadzeniu akcji ratunkowych.
 
Ad.5.Żaden przepis prawny nie zobowiązuje do uzyskiwania zgody na zainstalowanie w swoim (lub wynajmowanym) lokalu urządzenia radiowego lub tym podobnego. Wręcz przeciwnie, zgodnie z art.684 kc taka zgoda nie jest wymagana, a właściciel posesji ma nawet obowiązek uczestniczyć - jeżeli zachodzi taka potrzeba - w założeniu instalacji. Stosowanie przez PAR w zezwoleniach przedmiotowego zapisu jest jedynie częstym powodem nieporozumień na tym tle.
 
 
    Wnioskowane przez nas zmiany w przedmiotowej decyzji uważamy za możliwe do wprowadzenia.
 
    Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO liczy na to, że Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej skorzysta z możliwości zmiany zaskarżonej decyzji w trybie art.132 § 1 kpa bez potrzeby zajmowania sprawą Ministra Łączności.
 
 
 
    Z poważaniem,
 

 
 
 

              P R E Z E S
Zarządu Głównego PL-CB RADIO
 
 

           /-/ Jerzy Płókarz