| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIOCZY  SAMORZĄDY  MOGĄ  DOTOWAĆ  STOWARZYSZENIA
 
  

Po wejściu w życie Ustawy o finansach publicznych w całym kraju zawrzało. Art. 118 tej ustawy stanowi:

"Art. 118. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje wyłącznie imiennie określonym podmiotom publicznym i tylko na cele publiczne, związane z realizacją zadań określonego stopnia samorządu terytorialnego."

Powodem prawdziwej burzy stało się określenie "podmiot publiczny". Wielu urzędników samorządów terytorialnych uważa, że określenie to nie obejmuje stowarzyszeń społecznych i tym samym odmówiono im w wielu miastach dofinansowania.

Sytuacja stała się wręcz tragiczna. Wiele stowarzyszeń może wykonywać swoje zadania wyłącznie dzięki otrzymywanym dotacjom. Z powodu braku środków finansowych zawiesiły swoją działalność pierwsze świetlice dla dzieci i inne placówki prowadzone przez społeczników.

O ustosunkowanie się do powyższego problemu poprosiliśmy Jerzego Płókarza - Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Radia Obywatelskiego, który przedstawił następujący pogląd:
 
 

Ustawa o finansach publicznych nie precyzuje pojęcia "podmiot publiczny".
 
Art. 5 tej ustawy precyzuje jedynie rozumienie  w ustawie  pojęcia "podmiot sektora finansów publicznych".

W ustawie tej występują odrębne pojęcia:
 
1. "podmioty sektora finansów publicznych" - pojęcie grupy podmiotów w rozumieniu określonym w art. 5 ustawy,
 
2. "podmioty publiczne" - pojęcie ogólne użyte w art. 118 bez szczególnego określenia rozumienia w ustawie.
 
Jeżeli w ustawie rozróżniono te dwa pojęcia to znaczy, że pojęcie "podmiot publiczny" jest pojęciem szerszym od pojęcia "podmiot sektora finansów publicznych".

W mojej ocenie,  przy zakwalifikowywaniu danego podmiotu do grupy "podmiotów publicznych" w rozumieniu tej ustawy, należy stosować wymóg spełnienia dwóch warunków:
 
1. Znaczenia prawnego: podmiot czyli osoba fizyczna lub prawna.
 
2. Znaczenia ogólnego: publiczny czyli zbiorowy.
 
Obydwa te warunki stowarzyszenia spełniają, są zatem podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014).
 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przekazanie dotacji dla Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie zapobiegania szkodom w mieniu publicznym i ograniczania społecznych skutków zdarzeń losowych nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

"Art. 139. 1. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie określone w art. 138 w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7 i 10, podjęte wyłącznie w celu zapobieżenia szkodzie w mieniu publicznym lub usunięcia takiej szkody albo ograniczenia społecznych skutków zdarzenia losowego."
 
 

OD REDAKCJI
 

Jak się dowiedzieliśmy Ministerstwo Finansów podzieliło pogląd Prezesa ZG PL-CB RADIO, że zgodnie z art. 118 Ustawy o finansach publicznych stowarzyszenia społeczne mogą otrzymywać dotację z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.