| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


TRWAJĄ  ROZMOWY  Z  RESORTEM  ŁĄCZNOŚCI
 
  

We wtorek, 3 listopada 1998 roku, odbyły się kolejne rozmowy z PAR. W międzyczasie stowarzyszenie otrzymało pismo od Pana Marka Rusina, w którym czytamy m.in.
 

"Uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z wynikami rozmów z P. Niepsujem, a także dokumentami, dotyczącymi sprawy Waszego wniosku, PAR został zobowiązany do przygotowania propozycji dwóch, ogólnopolskich częstotliwości z zakresu zbliżonego do wnioskowanego przez Was, z przeznaczeniem przewidywanym dla częstotliwości zawartych we wniosku. Uprzejmie proszę o stały kontakt w tej sprawie z Prezesem J. Niepsujem, który został upoważniony przeze mnie do prowadzenia tej sprawy na czas mojej nieobecności w Kraju, tj. do dn. 9 listopada."
 

Na wtorkowym spotkaniu omówiono postulaty skierowane do Ministra Łączności. PAR przekazała przedstawicielom stowarzyszenia pismo dotyczące opłat za badanie radiotelefonu. W piśmie tym napisano:
 

„W związku z wątpliwościami odnośnie opłat pobieranych przez Zarządy Krajowe PAR za badania homologacyjne urządzeń CB i badania zasilaczy do tych urządzeń, Departament Standaryzacji Badań Technicznych i Inspekcji PAR uprzejmie wyjaśnia, że w/w opłaty zostały określone w zatwierdzonych przez Prezesa PAR w dniu 18.06.1997 r. dokumencie pt "Urządzenia CB - wydawanie świadectw homologacji. Procedura postępowania przy wydawaniu przez zarządy okręgowe PAR świadectw homologacji na określone egzemplarze urządzeń (świadectw homologacji dla użytkownika)".

Opłaty te zostały ustalone na poziomie 40 zł za badanie radiotelefonu CB oraz 10 zł za badanie zasilacza.

Wysokości opłat zostały ustalone na poziomie średnich kosztów własnych ponoszonych przez laboratoria przy tego rodzaju pracach i nie zostały podnoszone od czasu ich ustalenia.

Podstawą prawną ich ustalenia jest ustawa z dnia 23 listopada 1990 roku o łączności (tekst jednolity Dz.U. nr 117/1995 r.) zgodnie z którą (art. 7a ust.2) za przeprowadzenie badania i inne czynności związane z wystąpieniem opinii potrzebnej do wydania świadectwa homologacji uprawnione podmioty pobierają opłaty wg ustalonego przez siebie i udostępnionego do wiadomości publicznej cennika.
 

Zał.: Kalkulacja opłat”
 


OPŁATA ZA BADANIE RADIOTELEFONU CB

ilość godzin pracy                                  stawka za godzinę
bezpośrednich wykonawców

1,50                                                     x        7,20 zł                                 = 10,80 zł
ZUS 48%                                            +  narzut firmy 82%                       = 14,04 zł
                                                                                                            __________
                                                                                                                   24,84 zł
 
 

ilość godzin pracy                                  stawka za godzinę
przyrządów

1,00                                                     x        15,00 zł                                 = 15,00 zł
                                                                                                              __________
                                                                                             RAZEM          39,84 zł
                                                                                                                =  40,00 złOPŁATA  ZA  BADANIE  ZASILACZA

ilość godzin pracy                                  stawka za godzinę
bezpośrednich wykonawców

0,50                                                     x        7,20 zł                                 =  3,60 zł
ZUS 48%                                            +  narzut firmy 82%                       =  4,60 zł
                                                                                                            __________
                                                                                                                    8,28 zł
 
 

ilość godzin pracy                                  stawka za godzinę
przyrządów

0,20                                                     x         8,00 zł                                 =   1,60 zł
                                                                                                              __________
                                                                                             RAZEM           9,88 zł
                                                                                                                =  10,00 zł 
Spytany o opinię w sprawie przedstawionego cennika Prezes Polskiego Radia Obywatelskiego powiedział:
 

"Pomijając drobne nieprawidłowości matematyczne uważam, że kalkulacja jest zawyżona. Brak też kalkulacji rozliczeniowej pobieranych opłat za pracę sprzętu. Radiotelefon bada się najwyżej 10 do 15 minut. Zastanawiającym dla nas jest też fakt stosowania tak wysokich narzutów. PAR przecież nie jest prywatną firmą usługową. W tej sytuacji, moim zdaniem, opłaty powinny być natychmiast obniżone. Będziemy też sprawdzali zgłoszone przypadki, w których  pobierano opłaty wyższe od przedstawionych nam w cenniku. Stowarzyszenie nasze zwróciło się do ZK PAR o przekazanie nam pełnej treści w/w dokumentu wydanego przez prezesa tej instytucji. Dokument ten nie jest udostępniany przez pracowników PAR, a mamy informacje, że jego treść narusza prawo również w innych kwestiach. Kategorycznie nie zgadzamy się, aby PAR załatwiała sprawy obywateli na podstawie jakichkolwiek "tajnych" dokumentów."
 

Omówiono także sprawę przypadków żądania przez zarządy okręgowe PAR ponownego badania radiotelefonów w przypadkach, gdy były one już wcześniej przez tę instytucję zbadane. Przedstawiciele stowarzyszenia stoją na stanowisku, że radiotelefon powinien podlegać ponownemu badaniu po okresie 10 lat. Takie stanowisko wynika z faktu, że PAR wydaje świadectwa homologacji właśnie na taki okres.
 
Jak się dowiedzieliśmy dalszy ciąg rozmów z resortem łączności odbędzie się po powrocie z zagranicy Pana Marka Rusina - Wiceministra Łączności - t.j. zaraz po 9 listopada br.