|strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 
DYREKTOR  ZO PAR  WE  WROCŁAWIU  NIE  ROZUMIE
 
 

    Zdzisław Zakrzewski złożył w dniu 26 listopada 1997 roku do Zarządu Okręgowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej we Wrocławiu wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na swój radiotelefon.

    Henryk Czado Dyrektor ZO PAR we Wrocławiu, zamiast wydać odpowiednie postanowienie w sprawie złożonego wniosku, skierował do wnioskodawcy pismo o uzupełnienie dokumentów, w którym poinformował wnioskodawcę o konieczności wykonania homologacji na koszt właściciela urządzenia.

    W dniu 22 stycznia 1998 roku, wobec nie przedłużenia zezwolenia przez ZO PAR we Wrocławiu, Zdzisław Zakrzewski, który jest społecznym ratownikiem, zwrócił się do  PL-CB RADIO o interwencję w swojej sprawie.

    Prezes Zarządu Głównego Polskiego Radia Obywatelskiego skierował do ZO PAR we Wrocławiu wniosek o dopuszczenie stowarzyszenia do udziału w postępowaniu.

    Dyrektor ZO PAR we Wrocławiu w dniu 26 lutego 1998 roku skierował do PL-CB RADIO następujące pismo:


PAŃSTWOWA AGENCJA RADIOKOMUNIKACYJNA
        ZARZĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU
       ul.Traugutta 1/7       skr.poczt.2068
               50-449 WROCŁAW (6)
                tel.723191, fax 723188

Wrocław, dnia 1998-02-26

ZE-527/4555/98
 
 
 

PL-CB RADIO
Prezes
Pan Jerzy Płókarz

ul. Piotrkowska 238
90-594 Łódź
 

Odpowiadając na Pański wniosek z dnia 12.02.1998 roku informuję uprzejmie, że p. Z.Zakrzewski złożył wniosek o wydanie zezwolenia na urządzenie CB-RADIO, a Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna w trakcie załatwiania wniosku podjęła jedynie rutynowe czynności zmierzające do skompletowania wymaganych dokumentów.

Pański wniosek może być załatwiony pozytywnie o ile dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest uzasadnione celami statutowymi PL-CB Radio i gdy przemawia za tym interes społeczny (Art.31 § 1 pkt.2 KPA).

W związku z tym prosimy o dostarczenie Waszego statutu oraz o wytłumaczenie nam, na czym polega interes społeczny w tej sprawie.
 

Z poważaniem,
 
 

      DYREKTOR
 

mgr inż. Henryk Czado


Na powyższe pismo Prezes Polskiego Radia Obywatelskiego odpowiedział w sposób następujący: 

P L - C B   R A D I O

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

CZŁONEK EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION

 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) member

ZARZĄD GŁÓWNY

ŁÓDŹ , ul. Piotrkowska  238

skr. poczt. 32; 90-954 Łódź-4; Tel. (+48) 42 370474;

E-mail: biuro@plcb.org      <-INTERNET->     URL: www.plcb.org

 

Łódź, dnia 11 marca 1998 r

 

Pan
Henryk Czado
Dyrektor
Zarządu Okręgowego
Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
we Wrocławiu
 
 

        Zarząd Główny Polskiego Radia Obywatelskiego przesyła w załączeniu Statut Stowarzyszenia. Nadmieniamy, że Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna jest od lat w posiadaniu naszego statutu.
 
        Spełniając Pańską prośbę o wytłumaczenie na czym polega interes społeczny w przedmiotowej sprawie, uprzejmie wyjaśniamy Panu Dyrektorowi co następuje.

        Art.35 § 1 kpa mówi: Organy administracji państwowej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

        Pan Zdzisław Zakrzewski złożył wniosek o dokonanie zmiany w posiadanym zezwoleniu poprzez zmianę daty ważności tego dokumentu. Nie jest to zatem wniosek o wydanie zezwolenia, bowiem wnioskujący już takowe posiada. Nie zachodzi więc okoliczność wydania nowego zezwolenia, a co za tym idzie nie występuje w tej sprawie obowiązek przedstawiania dokumentu Homologacji Ministra Łączności.
 
        Pan Zdzisław Zakrzewski zezwolenie już posiada i dokument ten, zgodnie z Art. 76 § 1 kpa jest niezbitym dowodem na to, że jego urządzenie zostało dopuszczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami prawnymi. Chyba, że Pan Dyrektor stwierdza, że zezwolenie to zostało wydane wbrew prawu. W takiej sytuacji, wydający zezwolenie popełnił przestępstwo. Wówczas posiadane przez Pana Zdzisława Zakrzewskiego zezwolenie należałoby unieważnić, a o popełnieniu przestępstwa przez wydającego je zawiadomić prokuraturę.

        Stowarzyszenie nasze twierdzi, że wydający przedmiotowe zezwolenie działał zgodnie z obowiązującym prawem. W tej sytuacji żądanie od Pana Zdzisława Zakrzewskiego aby na własny koszt dokonywał ponownie badania urządzenia jest, naszym zdaniem, rażącym naruszeniem interesu obywatela. Ponadto kilkukrotnie został już przekroczony ustawowy termin na wydanie decyzji w sprawie złożonego wniosku.

        Podobnych do przedmiotowego przypadków odnotowujemy wiele. Wymienione wyżej naruszenie dotyczy zatem wielu osób czyli Pańskie działanie, naszym zdaniem narusza interes społeczny bowiem ludzie ci wchodzą w skład naszego społeczeństwa.

        Stowarzyszenie nasze w przedmiotowej sprawie występuje w obronie tego interesu.

        W naszym rozumieniu postępowanie Pana Dyrektora obraża artykuły: 6; 7; 8; 9;12; 35 i 76 kpa.

        Ponadto uważamy, że postępowanie Pana Dyrektora w pełni wypełnia przesłanki określone w art.38 kpa, który brzmi:

        "Pracownik organu administracji państwowej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa."
 

        Wyrażamy nadzieję, że powyższą treścią dostatecznie wytłumaczyliśmy Panu Dyrektorowi to, na czym polega interes społeczny w przystąpieniu stowarzyszenia do udziału w tym postępowaniu i tym samym uczyniliśmy zadość Pańskiej prośbie.
 
        Stowarzyszenie nasze, ponadto uprzejmie prosi Pana Dyrektora o podanie nam ceny oraz szczegółowej kalkulacji wykonywanych przez ZO PAR we Wrocławiu badań homologacyjnych. W kalkulacji tej uprzejmie prosimy o wyszczególnienie takich elementów ceny jak: koszt robocizny z uwzględnieniem ilości godzin roboczych, wyliczenie amortyzacji sprzętu, koszt materiałów, inne koszty - jakie, zysk.

        Prosimy również o poinformowanie nas o tym, czy pracownicy ZO PAR wykonują takie badania w czasie godzin pracy w PAR oraz na czyje dobro wpływa uiszczana przez obywatela opłata za takie badanie.
 

        Z poważaniem,
 
 

             P R E Z E S
Polskiego Radia Obywatelskiego
 
 

         /-/  Jerzy Płókarz
 

Do wiadomości:
 
-Kol. Zdzisław Zakrzewski


My w redakcji zastanawiamy się natomiast nad tym czy i kto pokryje straty jakie z tytułu podobnych postępowań ponoszą obywatele zamieszkali na terenie objętym działaniem ZO PAR we Wrocławiu?