| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


RADIOTELEFON TO NIE ZIEMNIAK
 

    Coraz częściej użytkownicy pasma obywatelskiego spotykają się z problemami przy rejestrowaniu swoich radiotelefonów w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Problemy te są spowodowane  utratą ważności świadectwa homologacyjnego.

    Wiele spośród sprzedawanych w sklepach radiotelefonów posiada takie świadectwo ważne w zakresie zakładania przez okres nawet tylko jednego roku. Radiotelefon, który poleżał jakiś czas na półce sklepowej staje się tym samym urządzeniem, co do którego PAR stawia wymaganie ponownego, indywidualnego badania parametrów.

    Ceny takiego badania są - biorąc pod uwagę niezbędny nakład  i czas pracy - astronomiczne. Czytelnicy nasi często stawiają zarzut, że chodzi tutaj o wyciąganie od nich pieniędzy. Radzimy zatem przy zakupie radiotelefonu zwracać uwagę na datę ważności świadectwa homologacyjnego.
 
    Prezes Zarządu Głównego PL-CB RADIO skierował w tej sprawie pismo do Ministra Łączności, którego treść publikujemy poniżej.


P L - C B   R A D I O

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

CZŁONEK EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION

 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) member

ZARZĄD GŁÓWNY

ŁÓDŹ , ul. Piotrkowska  238

skr. poczt 32; 90-954 Łódź-4; Tel. (+48) 42 370474

E-mail: biuro@plcb.org      <-INTERNET->     URL: www.plcb.org

 

Łódż,dnia 12.02.1998r

 
 
 

Pan
Marek Rusin
Wiceminister Łączności
 

    Zarząd Główny Polskiego Radia Obywatelskiego zwraca się z uprzejmym wnioskiem o honorowanie przez jednostki Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej świadectw homologacji sprzętu radiotelefonicznego, pracującego w paśmie obywatelskim.

    Wydane w ostatnich latach świadectwa homologacyjne z reguły zawierały określenie krótkiego, jednorocznego okresu ważności w zakresie zakładania urządzeń.

    Taki stan rzeczy powoduje, że nowe urządzenia zakupywane w sklepie nie mogą być zarejestrowane przez ZO PAR. Powoduje to istotne zwiększenie liczby osób pracujących bez zezwolenia.

    Świadectwo homologacji jest dokumentem stwierdzającym zgodność parametrów technicznych danego modelu urządzenia z obowiązującymi w naszym kraju odpowiednimi normami.

    Zarząd Główny PL-CB RADIO uważa, że określenie terminu ważności takiego świadectwa powinno nawiązywać do okresu obowiązywania przepisu określającego parametry techniczne, a nie do okresu kalendarzowego.

    Jest oczywistym fakt, że zarówno za rok czy pięćdziesiąt lat, jeżeli obowiązująca norma nie zmieni się, to dany model będzie mieścił się w jej zakresie. Z tego też powodu naszym zdaniem ważność świadectwa homologacyjnego winna się kończyć dopiero, gdy następuje zmiana obowiązującej normy technicznej.

    Z wyrazami szacunku,
 

             P R E Z E S
Zarządu Głównego PL-CB RADIO
 
 

         /-/  Jerzy Płókarz
 


Zasłyszane na falach eteru:

Radiotelefon to nie ziemniak, który po roku straci swoją przydatność do spożycia.