| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO1.WNIOSEK O WYŁĄCZENIE FELIKSA DELI - SZEFA OCK ZE SPRAW
  DOTYCZĄCYCH SPOŁECZNEJ KRAJOWEJ SIECI RATUNKOWEJ.

2.OŚWIADCZENIE SENATOR ZDZISŁAWY JANOWSKIEJ.1.

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

CZŁONEK EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION

European Telecomunications Standards Institute (ETSI) member

KRAJOWA SIEĆ RATUNKOWA

 

Łódź, dnia 27.07.1997

 

Pan
Leszek Miller
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej
 

WNIOSEK

 

Szanowny Panie Ministrze.

    Stowarzyszenie nasze, działając na podstawie Art.24 § 3 kpa wnosi o wyłączenie Pana Feliksa Deli - Szefa Obrony Cywilnej Kraju z udziału w sprawach dotyczących działalności społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.
 

UZASADNIENIE

 

    Pan Feliks Dela odmówił oficjalnego włączenia do działań sił naszego stowarzyszenia. Odmowę swoją argumentował nieprawdziwymi okolicznościami, wprowadzając w błąd swoich zwierzchników oraz Sztab Nadzwyczajny Powołany przez Premiera z Uprawnieniami Rady Ministrów do Koordynacji Akcji Przeciwpowodziowej. Takie postępowanie dowodzi o braku bezstronności tego urzędnika.

    Krajowa Sieć Ratunkowa informuje, że społeczni ratownicy zarejestrowani w naszej sieci na wszystkich terenach dotkniętych powodzią podjęli następujące działania:

1.Zabezpieczania łączności z ludźmi znajdującymi się na odciętych terenach w zakresie przekazywania informacji o występującym zagrożeniu, istniejących potrzebach wśród powodzian, losach osób ewakuowanych, przejezdności dróg itp.

2.Przekazywania informacji o sytuacji na monitorowanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych.

3.Organizowania i dowożenia pomocy dla powodzian.

4.W niektórych województwach: wspierania urzędów wojewódzkich i jednostek administracji samorządowej w zakresie łączności profesjonalnej, co w znacznym stopniu umożliwiło komitetom przeciwpowodziowym podjęcie koordynacji działań ratowniczych.

    Dzięki powyższemu wielu powodzian miało zapewnioną możliwość kontaktu ze światem i nie było pozostawionych w obliczu zagrożenia samym sobie, a komitety przeciwpowodziowe otrzymywały szybką informację o aktualnej sytuacji w terenie.

    Na terenach zalanych działa kilkadziesiąt tysięcy prywatnych stacji radiotelefonicznych, a działaniami sieci ratunkowej kieruje około tysiąca społecznych ratowników. Ludzie ci często nie śpią przez wiele nocy zdając sobie sprawę, że od sprawnego funkcjonowania sieci w każdej chwili może zależeć życie lub bezpieczeństwo ludzi.

    Stowarzyszenie nasze wspiera społecznych ratowników z terenów zalanych kierując im do pomocy społeczników oraz sprzęt łącznościowy z pozostałych terenów kraju. Ratownicy ci z powodu utrudnień czynionych nam przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju - Pana Feliksa Delę - jeżdżą pomóc swoim kolegom na własny koszt, często ryzykując nieprzyjemności w swoich zakładach pracy.

    W odróżnieniu od Szefa Obrony Cywilnej Kraju, władze na zalanych terenach okazują społecznikom olbrzymią wdzięczność za ich pomoc. Często twierdzą, że bez pomocy naszych ratowników nigdy nie byliby w stanie zdziałać tyle, ile zdziałali mając do dyspozycji radiową sieć ratunkową.

    Uważamy, że można było w oparciu o istniejące w kraju społeczne siły ratownicze zdziałać o wiele więcej, zapewniając natychmiastową pomoc ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Fakt nie uruchomienia przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju działań, do których prawnie był szczególnie zobowiązany jest naszym zdaniem niewybaczalnym błędem, który spowodował wiele niepotrzebnych tragedii ludzkich.

    Apelujemy do Pana Ministra o podjęcie natychmiastowych kroków mających na celu niedopuszczenie do podobnej sytuacji w przyszłości.
 

      PREZES
ZG PL-CB RADIO

/-/Jerzy Płókarz2.W powyższej sprawie interweniowała Zdzisława Janowska - Senator RP
 

                    SENATOR
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
          Zdzisława JANOWSKA

Warszawa, dnia 1997.08.14

 

Oświadczenie

 

     Oświadczenie swoje kieruję do Pana Leszka Millera Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

    Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie braku oficjalnego włączenia do działań pomocy powodzianom społecznej, krajowej sieci ratunkowej PL-CB RADIO. Takową decyzję podjął Szef Obrony Cywilnej Kraju Pan Feliks Dela.

    Jako osoba, która od początku katastrofy aktywnie włączyła się do pomocy na rzecz powodzian mogę jednoznacznie stwierdzić, że rozmiary negatywnych skutków powodzi byłyby mniejsze, gdyby od początku zapewniono sprawę łączności radiowej.

     Z posiadanych przeze mnie zbioru dokumentów wynika, że PL-CB RADIO zaoferowało natychmiastową pomoc Szefowi Obrony Cywilnej Kraju, gwarantując sprawność obsługi o zasięgu 100 km. Niestety złożona oferta nie została przyjęta.

    W ten sposób zlekceważono cenną inicjatywę społeczną, bowiem działania PL-CB RADIA mogły być prowadzone w ograniczony sposób (tylko w porozumieniu z gminami, co zresztą zostało udokumentowane bardzo licznymi dowodami uznania) bez możliwości współdziałania ze służbami profesjonalnymi o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

    Jestem przekonana, że sprawna łączność i pełne jej wspomożenie (możliwość docierania do zatopionych osób) uratowałaby wiele istnień ludzkich.
 
 

Z.Janowska