| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


P L - C B   R A D I O

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

CZŁONEK EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION

European Telecomunications Standards Institute (ETSI) member

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

 
 

Łódż,dnia 1997.01.14

 

Minister Łączności
 
za pośrednictwem
 
Prezesa Zarządu Krajowego
Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
 
 

ODWOŁANIE

        Od decyzji Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej Nr  9265/A/A/96 z dnia 13.11.1996 doręczonej nam w dniu 8 stycznia 1997r.
 
        Powołaną wyżej decyzję zaskarżamy w części i wnosimy o jej zmianę przez:

1.Zmianę okresu ważności decyzji na okres do końca roku 2000 z prawem przedłużenia na dalsze lata pod warunkiem zachowania odstępu sąsiedniokanałowego na 12,5 kHz.
 
2.Określenie mocy wyjściowej nadajnika stacji stacjonarnych na 10 W na terenie województw, ktore nie są województwami przygranicznymi.
 
3.Uwzględnienie w zezwoleniu stacji przenośnych z mocą nadajnika 5 W.
 
4.Zmiany znaków wywoławczych na znaki ustalone w Regulaminie Pracy Radiowej Sieci Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO - to jest słowny kod identyfikacyjny ARIADNA oraz odpowiedni numer przydzielony przez Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO.
 
5.Wykreślenia z decyzji zdania: "Niniejsze zezwolenie nie zwalnia użytkownika sieci od uzyskania przewidzianej prawem zgody właściciela lub administracji budynku na zakładanie urządzeń i sieci objętej zezwoleniem."

 

UZASADNIENIE

 
Ad.1.Mamy rok 1997 - bezzasadnym zatem jest zobowiązywanie KSR PL-CB RADIO do odnawiania ważności decyzji w 1999r na okres jedynie jednego roku.
 
Ad.2.Ograniczenie mocy wyjściowej stacji bazowych do 5 W nie znajduje uzasadnienia na terenie województw nie będących województwami przygranicznymi. Za możliwie największą mocą wyjściową stacji przemawia fakt, że przydzielona częstotliwość służy jako ogólnopolski kanał ratunkowy w paśmie profesjonalnym. Od tego czy wzywającemu uda się nawiązać łączność, czy też nie często zależy życie ludzkie.
 
Ad.3.W sieci występują stacje przenośne. Stacje te mają szerokie zastosowanie przy wzywaniu pomocy w sytuacji gdy wzywający nie ma możliwości skorzystania ze stacji przewoźnej. Zasadnym jest tu też ustalenie możliwie jak najwyższej mocy nadajnika.
 
Ad.4.Krajowa Sieć Ratunkowa PL-CB RADIO działa już od wielu lat i obowiązują w niej ustalone wspólnie ze Sztabem Obrony Cywilnej Kraju kryptonimy, do których ludzie się już przyzwyczaili. Zmiana systemu znaków wywoławczych obecnie wprowadziła by jedynie dezorganizację sieci, a co za tym idzie wystąpiły by utrudnienia w prowadzeniu akcji ratunkowych.
 
Ad.5.Żaden przepis prawny nie zobowiązuje do uzyskiwania zgody na zainstalowanie w swoim (lub wynajmowanym) lokalu urządzenia radiowego lub tym podobnego. Wręcz przeciwnie, zgodnie z art.684 kc taka zgoda nie jest wymagana, a właściciel posesji ma nawet obowiązek uczestniczyć - jeżeli zachodzi taka potrzeba - w założeniu instalacji. Stosowanie przez PAR w zezwoleniach  przedmiotowego zapisu jest jedynie częstym powodem nieporozumień na tym tle.
 

        Wnioskowane przez nas zmiany w przedmiotowej decyzji uważamy za możliwe do wprowadzenia.
 
        Krajowy sztab Ratownictwa PL-CB RADIO liczy na to, że Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej skorzysta z możliwości zmiany zaskarżonej decyzji w trybie art.132 § 1 kpa bez potrzeby zajmowania sprawą Ministra Łączności.
 
 
        Z poważaniem,
 
 

                  P R E Z E S
Zarządu Głównego PL-CB RADIO
 
 

             /-/  Jerzy Płókarz