| strona główna |


ZARZĄDZENIE Nr 2/98

W sprawie zasad organizowania i funkcjonowania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej    

§ 1  

1.Celem działania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej  (SKSR) jest reagowanie   na wezwania o pomoc nadawane z miejsc gdzie nastąpiło zagrożenie życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa lub środowiska   naturalnego, udział w podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu lądowego, wodnego i powietrznego, a ponadto uzupełnianie i wspomaganie służb profesjonalnych.

2.Obszarem działania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej (zwanej dalej Siecią)   jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Sieć w swoich działaniach wykorzystuje następujące częstotliwości:

1)Pasmo Obywatelskie.
2)Radioamatorskie.
3)Profesjonalne, przydzielone  dla SKSR przez Ministra Łączności RP.
4)Sieć może współpracować z innymi strukturami krajowymi i zagranicznymi w ramach wykonywania swoich zadań.

  § 2

1.Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa wykonuje następujące zadania:
 

1)Organizacji funkcjonowania radiowych Kanałów Ratunkowych SKSR.

2)Przyjmowania i przekazywania do odpowiednich służb wezwań o pomoc, nadawanych w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

3)Utrzymania zorganizowanej gotowości Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof .

4)Utrzymania gotowości profesjonalnej radiowej sieci alarmowej działającej w ramach zintegrowanego systemu współpracy pomiędzy Obroną Cywilną, a Społeczną Krajową Siecią Ratunkową.

5)Utrzymywania w ciągłej gotowości stanowisk nasłuchu radiowego Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

6)Propagowania właściwych postaw społecznych w zakresie podnoszenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania znieczulicy społecznej.

7)Utrzymania w ciągłej gotowości specjalistycznych grup łączności.

8)W przypadku powstania zagrożenia na większą skalę, organizowania pomocy w zakresie zapewnienia łączności, działań społecznych specjalistycznych grup ratowniczych oraz środków transportowych wyposażonych w łączność bezprzewodową.

9)Szkolenia i podnoszenia kwalifikacji społecznych ratowników zarejestrowanych w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

10)Prowadzenia centralnej ewidencji społecznych ratowników działających w ramach Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej i utrzymywania w gotowości systemu ich alarmowania na wypadek powstania nadzwyczajnego zagrożenia ludzi i środowiska.
 

§ 3

 1.W Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej rejestrowani są ratownicy, którzy przeszli odpowiednie szkolenie spełniające warunki nakreślone przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz złożyli pisemne oświadczenie o treści:

   Przystępując do Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej zobowiązuję się do:
 

  § 4

1.Znakiem Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej jest znak: biało czerwone kontury Polski z wpisaną w środku literą "R" na tle równoramiennego niebieskiego krzyża.


 

2.Społeczni ratownicy zarejestrowani w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej powinni swoje pojazdy oznaczyć znakiem określonym w pkt.1.
 
3.Znaku SKSR mogą używać jedynie osoby i instytucje upoważnione przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.
 


  § 5

1.Tworzenie i zarządzanie Siecią leży w gestii Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, lub osób przez niego upoważnionych.

1)Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej  jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia Polskie Radio Obywatelskie.

2.Ustala się następującą strukturę Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej:

 1)Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej,
 2)Wojewódzkie Sztaby Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej,
 3)Rejonowe Sztaby Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej,

3.W skład Sztabów Ratownictwa SKSR wchodzą:

1)Szef Sztabu Ratownictwa SKSR,
2)Zastępcy Szefa Sztabu Ratownictwa SKSR,
3)Ratownik - odpowiednio: Krajowy; Wojewódzki; Rejonowy - SKSR,
4)Koordynator Łączności - odpowiednio: Krajowy; Wojewódzki; Rejonowy - SKSR,
5)Członkowie Sztabu Ratownictwa SKSR.

4.W ramach Sztabów Ratownictwa SKSR działają:

   -odpowiedniego szczebla Centra Nasłuchów Radiowych (CNR SKSR), w skład których wchodzą:

1)Szef - odpowiednio - Krajowego; Wojewódzkiego; Rejonowego - CNR SKSR,
2)Z-cy Szefa - odpowiednio - Krajowego; Wojewódzkiego; Rejonowego - CNR SKSR,
3)Operatorzy - odpowiednio - Krajowego; Wojewódzkiego; Rejonowego - CNR SKSR.

   a)Operatorzy Centrum Nasłuchów Radiowych nie będący ratownikami, rejestrowani są w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej  jako Operatorzy Łączności Ratunkowych.

   -Specjalistyczne Grupy Łączności SKSR, w skład których wchodzą:

1)Szef Specjalistycznej Grupy Łączności SKSR,
2)Z-cy Szefa Specjalistycznej Grupy Łączności SKSR,
3)Operatorzy Specjalistycznej Grupy Łączności SKSR.

   -Specjalistyczne Grupy Ratownicze SKSR, w skład których wchodzą:

1)Szef Specjalistycznej Grupy Ratowniczej SKSR,
2)Z-cy Szefa Specjalistycznej Grupy Ratowniczej SKSR,
3)Ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratowniczej SKSR.

§ 6  

1.Terenowe Sztaby Ratownictwa SKSR organizują poprzez centra nasłuchu radiowego odsłuch Kanałów Ratunkowych SKSR, a ponadto dyżury Ratowników Wojewódzkich SKSR.


    1)Zadaniem dyżurnego Ratownika Wojewódzkiego SKSR  jest pełnienie nadzoru nad prawidłowym działaniem centrum nasłuchu radiowego oraz - gdy zachodzi taka potrzeba - kierowanie akcją
ratunkową.

2.Za prawidłowe działanie Centrum Nasłuchu Radiowego SKSR odpowiedzialny jest Szef tego centrum.

1)W czasie pełnienia dyżuru na terenie centrum nasłuchu radiowego powinien znajdować się pełnoletni ratownik lub operator, pełniący funkcję Kierownika Dyżuru.
 

a)Niepełnoletni ratownicy i operatorzy mogą pełnić dyżury nasłuchowe  jedynie pod nadzorem Kierownika Dyżuru.
 

§ 7

1. Na Kanałach Ratunkowych SKSR należy przyjmować jedynie wezwania związane z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia, bezpieczeństwa,   mienia, środowiska naturalnego oraz wezwania związane z bezpośrednim pościgiem za sprawcami przestępstw.


  § 8

 1.Zasady działalności Sztabów Ratownictwa SKSR regulowane są zarządzeniami Szefów Sztabów Ratownictwa SKSR odpowiedniego szczebla. W sprawach nie uregulowanych tymi zarządzeniami obowiązują zasady nakreślone Statutem Stowarzyszenia i unormowaniami prawnymi.

a)Zarządzenia Szefów Sztabów SKSR są wiążące dla wszystkich osób działających w SKSR na terenie objętym kompetencjami wydającego zarządzenie.

 2.Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej:

1)Inicjuje i kieruje Społeczną Krajową Siecią Ratunkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2)Inicjuje i kieruje działaniami w zakresie współpracy  międzynarodowej.

3)Powołuje i odwołuje swoich zastępców i pozostałe osoby funkcyjne wchodzące w skład Krajowego Sztabu Ratownictwa SKSR.

4)Powołuje i odwołuje swoich pełnomocników.

a)Pełnomocnicy Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej inicjują i kierują działaniami SKSR  w powierzonym im zakresie.

5)Powołuje i odwołuje - na wniosek Zarządów Oddziałów i Klubów Polskiego Radia Obywatelskiego, zebrania ratowników z danego terenu lub z własnej inicjatywy - terenowe Sztaby Ratownictwa SKSR oraz ich szefów.

a)Zatwierdza określenie terenu działania poszczególnych Sztabów Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

6)W przypadku gdy zachodzi taka potrzeba kieruje i koordynuje akcjami ratunkowymi w zakresie działania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

  § 9

1.Terenowe Sztaby Ratownictwa SKSR mają status komisji.

2.Do zadań Szefów terenowych Sztabów Ratownictwa SKSR na objętym ich działaniem terenie należy:
 

1)Inicjowanie i kierowanie funkcjonowaniem Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej na terenie objętym ich działaniem - w sposób zgodny z obowiązującymi w tej sieci zasadami.

2)Powoływanie i odwoływanie niższego szczebla Sztabów Ratownictwa SKSR, Specjalistycznych Grup Łączności i Ratowniczych SKSR oraz ich szefów, na objętym swoim działaniem terenie. O powołaniu i odwołaniu terenowego Sztabu Ratownictwa SKSR, grupy specjalistycznej lub szefa należy niezwłocznie zawiadomić Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.

3)Utrzymywanie stałego kontaktu z szefem Sztabu Ratownictwa SKSR wyższego szczebla i przekazywanie mu niezwłocznie informacji o zaistniałych, na objętym swoim działaniem terenie, istotnych wydarzeniach.

3. Szef Sztabu Ratownictwa SKSR w sprawach prowadzenia akcji oraz funkcjonowania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej podejmuje decyzje, na właściwym sobie szczeblu, jednoosobowo i ponosi za nie pełną odpowiedzialność organizacyjną oraz prawną. W przypadku istnienia takiej konieczności, gdy sytuacja na to pozwala, Szef Sztabu Ratownictwa SKSR przed wydaniem decyzji konsultuje ją z członkami tego Sztabu. Pozostałe postanowienia podejmowane są przez Sztaby Ratownictwa SKSR na ogólnych zasadach określonych w statucie stowarzyszenia.

4. Decyzje Szefa Sztabu Ratownictwa SKSR, w sprawach prowadzenia akcji ratunkowej mogą być zawieszone lub odwołane jedynie przez Szefa Sztabu Ratownictwa SKSR wyższego szczebla (zgodnie ze strukturą), przedstawiciela  władz  państwowych  odpowiedzialnego za działania na danym terenie związane z katastrofami, klęskami żywiołowymi, wypadkami itp. Sztab Ratownictwa SKSR podporządkowuje się w swych działaniach w/w osobom.

5.W skład Sztabu Ratownictwa SKSR mogą wchodzić przedstawiciele władz państwowych, administracji państwowej, samorządów terytorialnych i instytucji zajmujących się niesieniem pomocy, nawet gdy nie są oni członkami Stowarzyszenia Polskie Radio Obywatelskie.

6.Terenowe Sztaby Ratownictwa SKSR składają drogą służbową roczne sprawozdanie ze swojej działalności do Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej oraz odpowiednim władzom terenowym.

7.Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej składa roczne sprawozdanie z działalności odpowiednim władzom państwowym szczebla centralnego.

  § 10

 1.Do społecznych Ratowników i Operatorów Łączności Ratunkowych wykonujących zadania w ramach prowadzonej akcji ratunkowej - jeżeli działania te są wykonywane na polecenie przedstawiciela odpowiedniej instytucji działającej w ramach systemu państwowego - mają zastosowanie przepisy dotyczące osób przypozwanych do pomocy.

 2.Do społecznych Ratowników i Operatorów Łączności Ratunkowych działających w ramach prowadzonej akcji ratunkowej z własnej inicjatywy - mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa dotyczące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 3.Społeczni ratownicy zarejestrowani w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej podczas wykonywania zadań związanych z akcją ratunkową, oznaczają swój pojazd światłem błyskowym koloru żółtego.

 4.Do pojazdów używanych przez społecznych ratowników wykonujących zadania związane z prowadzoną akcją ratunkową mają zastosowanie odpowiednie przepisy z zakresu prawa o ruchu drogowym.

 5.Osoby nie posiadające kwalifikacji ratownika mogą być rejestrowane w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej jako Operatorzy Łączności Ratunkowych. - jeżeli pełnią dyżury nasłuchowe lub wchodzą w skład Specjalistycznej Grupy Łączności SKSR.

1) pozostałe osoby mogą mieć wydany przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej znak identyfikacyjny służący do posługiwania się nim przy zgłaszaniu wezwania o pomoc. Znak ten składa się z kodu identyfikacyjnego SR i kolejnego numeru nadanego przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.

 6.Ratownicy i operatorzy zarejestrowani w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej nie mają obowiązku być członkami Stowarzyszenia Polskie Radio Obywatelskie.

  § 11

 1.Rejestracji Ratownika i Operatora Łączności Ratunkowych w sieci dokonuje Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej na podstawie pisemnego wniosku ratownika/operatora zaopiniowanego przez odpowiedniego terenowo Szefa Sztabu Ratownictwa SKSR lub Prezesa Oddziału/Klubu Polskiego Radia Obywatelskiego.
 

1)Znak z kodem identyfikacyjnym SR przydziela Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 2.Ratownicy i osoby niebędące członkami Stowarzyszenia Polskie Radio Obywatelskie, a działające w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej są osobami współpracującymi. Powierzenie w/w osobom funkcji w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej następuje na podstawie decyzji Szefa sztabu odpowiedniego szczebla, po wyrażeniu przez daną osobę zgody na pełnienie takiej funkcji. Osobom tym nie można powierzyć funkcji statutowo zastrzeżonych dla członków Stowarzyszenia Polskie Radio Obywatelskie.

 3.Wykreślenie osoby z centralnej ewidencji Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej następuje na skutek decyzji Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej wydanej z własnej inicjatywy lub na wniosek Szefa terenowego Sztabu Ratownictwa SKSR albo Prezesa Oddziału/Klubu Polskiego Radia Obywatelskiego.
 

  § 12

1.W skład Sieci wchodzą następujące podsystemy łączności:
 

1)System Łączności Krajowej w relacji: Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej - Wojewódzkie Sztaby Ratownictwa SKSR - Rejonowe Sztaby Ratownictwa SKSR.

2)System Łączności Współdziałania (SW) - dla potrzeb zabezpieczenia łączności radiowej w relacji: Sztaby Ratownictwa SKSR - Stanowiska Kierowania służb profesjonalnych.

3)System Łączności Operacyjnej (SO) - dla potrzeb zabezpieczenia łączności radiowej w relacji Sztab Ratownictwa SKSR - osoby funkcyjne - Ratownicy i Operatorzy  działający w Sieci,

4)System Łączności Ratunkowej (SR) - dla potrzeb zabezpieczenia łączności radiowej w relacji: obywatel - Sztab Ratownictwa SKSR - Służby Dyżurujące.

2.W skład struktury Sieci wchodzą:
 

1)Stacje Bazowe Sztabów Ratownictwa SKSR,

2)stacje Ratowników i Operatorów zarejestrowanych w Sieci,

3)inne, przewodowe i bezprzewodowe środki łączności niezbędne do skutecznego prowadzenia akcji ratunkowej.

  § 13

1.Praca na częstotliwościach łączności profesjonalnej odbywa się na zasadach określonych w "Regulaminie Pracy w Częstotliwościach Profesjonalnych Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej" i "Instrukcji Postępowania Alarmowego SKSR".

1)Do pracy w profesjonalnej sieci łączności bezprzewodowej Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej mogą zostać upoważnieni:

a)osoby pełniące w ciągu miesiąca przynajmniej 16 godzin społecznego dyżuru nasłuchowego na Kanale Ratunkowym SKSR udokumentowane w miesięcznym grafiku Sztabu Ratownictwa SKSR,

 b)osoby pełniące funkcję lub wykonujące zadania na rzecz ratownictwa powszechnego,

 c)inne osoby niż wymienione w ppkt. a) i b) mogą zostać upoważnione do pracy w Systemie  Łączności Ratunkowej (SR) na obowiązujących w tym systemie zasadach.

  2) Zezwolenie na pracę w  częstotliwościach profesjonalnych SKSR  jest wydawane przez Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej na podstawie złożonego pisemnego wniosku, zaopiniowanego przez właściwego terenowo Szefa Sztabu Ratownictwa SKSR.
 

  § 14

1.W przypadku ogłoszenia przez jednostki Administracji Państwowej na danym terenie stanu klęski żywiołowej lub innego stanu zagrożenia, Sieć podporządkowuje się w swoim działaniu właściwemu przedstawicielowi tej administracji.

  § 15

1.Operatorzy stacji pracujących w Sieci zobowiązani są do:

1)dokładnej znajomości i przestrzegania zasad obowiązujących w Sieci,

2)niezawodnej, praktycznej obsługi urządzeń radiołączności pozostających w ich dyspozycji i utrzymywania stałej łączności z najbliższym Sztabem Ratownictwa SKSR,

3)nieustannej dbałości o stan techniczny urządzeń, a w szczególności o stałą i pełną gotowość przenośnych źródeł zasilania,

4)skutecznego zabezpieczenia całości sprzętu radiowego przed dostępem do niego osób niepowołanych,

5)niezwłocznego informowania odpowiedniego Sztabu Ratownictwa SKSR o wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy Sieci.

3.Operatorzy pracujący w Sieci ponoszą osobiście prawną odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących przepisów i ustalonych warunków pracy w Sieci.

  § 16

1.Operatorzy stacji bazowych Sztabów Ratownictwa SKSR:

1)wykonują swoje obowiązki na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej,

2)podlegają organizacyjnie właściwemu terenowo Szefowi Sztabu Ratownictwa SKSR,

3)zobowiązani są do ścisłego przestrzegania warunków określonych w niniejszym zarządzeniu,

4)obowiązani są do systematycznego dokonywania odpowiednich zapisów w Dzienniku Pracy Stacji i nagrywania każdej łączności ratunkowej na taśmę magnetofonową,

a)nagranie łączności ratunkowej na taśmie magnetofonowej należy przechowywać przez okres 7 dni,

5)są zobowiązani do zachowania tajemnicy korespondencji wobec osób niezwiązanych z akcją ratunkową.
 

§ 17

1. Pomieszczenia Centrów Nasłuchów Radiowych SKSR są obiektami zamkniętymi.

2. W pomieszczeniach określonych w pkt.1, powinien znajdować się w widocznym miejscu wykaz osób upoważnionych do przebywania na ich terenie, podpisany przez właściwego terenowo Szefa Sztabu Ratownictwa SKSR.
 
3.Pomieszczenia określone w pkt.1, mogą być wizytowane przez osoby, lub przedstawicieli instytucji zainteresowanych jedynie w obecności i  za zgodą właściwego terenowo Szefa Sztabu Ratownictwa SKSR, lub osoby przez niego wyznaczonej.
 

  § 18

1.Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia jest "Regulamin Eterowy PL-CB RADIO".

2.Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia jest "Instrukcja Postępowania Alarmowego SKSR" - materiał do użytku wewnętrznego.

3.Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia jest schemat Sieci - materiał do użytku wewnętrznego.

4.Załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia jest "Regulamin Pracy W Częstotliwościach Profesjonalnych Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej" - materiał do użytku wewnętrznego.
 

  § 19

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą ważność wszystkie wcześniejsze zarządzenia regulujące zasady organizowania i funkcjonowania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

  § 20

Zarządzenie obowiązuje z chwilą jego podpisania.
 
 

  Łódź, dnia 12 marca 1998r