| strona główna |


  KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

Łódź, ul. Piotrkowska 238

Rok założenia

1989

90-954 Łódż-4, Skrytka pocztowa 32; Tel. 042 6370474

URL: www.ratownictwo.org  ß INTERNET à E-mail: sztab@ratownictwo.org

 

 Łódź, dnia 12 grudnia 1998 r

 
 
 

REGULAMIN PRACY

 

SPOŁECZNEJ RADIOWEJ SIECI RATUNKOWEJ

 

"ARIADNA"

 
 
 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa zwana dalej "siecią" jest radiotelefoniczną siecią Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej (SSR) i obejmuje swoim zasięgiem teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 
2.Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej jest jednostką organizacyjną Polskiego Radia Obywatelskiego.
 

§ 2

 

1.Zezwolenie na pracę w sieci wydaje Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.

2.Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR może w każdej chwili cofnąć zezwolenie na pracę w sieci lub wprowadzić ograniczenia pracy w sieci bez podania uzasadnienia.
 
3.Szef terenowego sztabu ratownictwa SKSR odpowiedniego szczebla może na podległym mu terenie w każdej chwili cofnąć zezwolenie na pracę w sieci lub wprowadzić ograniczenia pracy w sieci bez podania uzasadnienia.
 

1)Od decyzji Szefa terenowego sztabu ratownictwa SKSR przysługuje odwołanie do Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR przy czym wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

§ 3

Organem reprezentatywnym w sprawach ogólnych w zakresie zakładania i  używania  urządzeń  radiokomunikacyjnych   sieci   oraz  stanowiącym w sprawach szczególnych dotyczących organizacji pracy sieci jest Krajowy Sztab Ratownictwa SSR.
 
 

§ 4

Krajowy Sztab Ratownictwa SSR w oparciu o zezwolenie Resortu Łączności i odpowiednie przepisy, organizuje pracę sieci oraz nadzoruje prawidłowe wykorzystywanie sieci przez użytkowników stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych, a także zarządza siecią.

 

§ 5

1.Całokształtem pracy sieci kieruje Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR.
 
2.Pracą sieci w terenie kieruje szef terenowego sztabu ratownictwa SKSR odpowiedniego szczebla.
 
 

§ 6

 

1.Organizowanie szkoleń operatorów i bezpośredni nadzór nad dyscypliną ich pracy w sieci, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, spoczywa na szefach terenowych sztabów ratownictwa SKSR odpowiedniego szczebla.
 
2.Nadzór nad dyscypliną pracy w całokształcie sieci prowadzi Krajowy Koordynator Łączności Ratunkowych SSR.
 

§ 7

 

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników sieci.
 
 
 

ROZDZIAŁ II

Cel organizacji sieci i terytorialny zakres działania

 
 

§ 8

 

Sieć ma na celu zapewnienie sprawnej, radiowej łączności ratunkowej w tym: łączność z administracją rządową, gminami samorządowymi oraz poszczególnymi służbami ratunkowymi i dyżurującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia uzyskania pomocy w przypadkach powstania zagrożenia.
 
 

ROZDZIAŁ III

Rodzaj pracy w sieci i ograniczenia organizacyjno-techniczne

 
 
 

§ 9

Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, w oparciu o obowiązujące przepisy w radiokomunikacji, przydziela częstotliwości nadawczo-odbiorcze (kanały) dla poszczególnych użytkowników sieci.
 
 

§ 10

 

Przydzielone kanały radiowe będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb realizacji zadań określonych w § 8 niniejszego regulaminu.
 
 

§ 11

 

1.Urządzenia nadawcze wprowadzone do pracy w sieci muszą spełniać warunki techniczne określone w odpowiednich aktach prawnych obowiązujących na terenie RP.
 
2.Za sprawność techniczną urządzeń pracujących w sieci jest odpowiedzialny bezpośredni użytkownik.
 
3.Naprawa i konserwacja urządzeń pracujących w sieci może być dokonywana jedynie przez upoważniony serwis.
 
 
 

§ 12

 

Praca w sieci musi być zgodna z zezwoleniem, odpowiednimi w tym zakresie aktami prawnymi obowiązującymi na terenie RP i niniejszym regulaminem.
 
 

ROZDZIAŁ IV

Przydział kanałów radiowych dla potrzeb poszczególnych

użytkowników i właściwych dla tych kanałów częstotliwości

 

§ 13

 

Sieć wykorzystuje kanały radiowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w radiokomunikacji.
 
 

§ 14

 

Zmiana określonych parametrów techniczno-eksploatacyjnych, w tym przydzielonego kanału i częstotliwości, jest niedopuszczalna i może spowodować cofnięcie zezwolenia na pracę w sieci.
 
 

§ 15

 

Zmiana lokalizacji stacji bazowej wymaga zgody Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 
 

ROZDZIAŁ V

Znaki wywoławcze

 

§ 16

 

Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR ustala dla każdego użytkownika sieci grupę znaków wywoławczych odpowiednich dla stacji bazowych, przewoźnych i noszonych oraz wyodrębnia grupę znaków wywoławczych dla kadry kierowniczej sieci.
 
 

§ 17

 

1.Dla wyraźnego rozdzielenia użytkowników, niezależnie od wprowadzonego systemu grup znaków wywoławczych, ustala się słowny kod identyfikacyjny "ARIADNA".
 
2.Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR może wprowadzić dla poszczególnych użytkowników sieci inny słowny kod identyfikacyjny.

 

§ 18

 

Słowny kod identyfikacyjny może być opuszczony w przypadku pracy na przyznanym kanale radiowym, o ile nie jest na nim prowadzona korespondencja z użytkownikiem posiadającym inny słowny
kod identyfikacyjny.
 
 

§ 19

 

1.Stosowanie słownego kodu identyfikacyjnego jest obowiązkowe przy:
 

1)pracy na tym samym kanale dwóch lub więcej użytkowników o różnych
  słownych kodach identyfikacyjnych;
2)nawiązaniu łączności i wymianie korespondencji z operatorami innych
  sieci;
3)podczas prowadzenia działań zmasowanych, niezależnie od ilości
  użytkowników i liczby wykorzystywanych kanałów;
4)podczas działań w stanach zagrożenia.
5)podczas wywoływania stacji w celu nawiązania korespondencji.

 

§ 20

 

Znaki wywoławcze oraz słowne kody identyfikacyjne dla poszczególnych użytkowników określa Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR.
 

§ 21

 

1.W sieci jest możliwe stosowanie wywołania selektywnego, przy czym:
 

1)kod wywołania indywidualnego powinien odpowiadać cyfrowemu numerowi
  wywoławczemu danej stacji,
2)kod wywołania grupowego przydziela Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR.

 
 

ROZDZIAŁ VI

Procedura radiotelefoniczna

 
 

§ 22

Rozmowy radiotelefoniczne między operatorami sieci należy prowadzić wyłącznie w języku polskim.
 
 

§ 23

 

Treść nadawanych korespondencji należy nadawać tekstem otwartym, zrozumiałym dla innych operatorów sieci, z wyjątkiem informacji niejawnych, które przekazuje się za pomocą odpowiednich tabel.
 

§ 24

 

Przy współdziałaniu z operatorami innych sieci korespondencje należy nadawać wyłącznie tekstem otwartym, o ile nie został uzgodniony inny tryb przekazywania informacji.
 
 

§ 25

 

1.Ustala się i wprowadza do obowiązkowego stosowania niżej podaną procedurę nadawczo-odbiorczą i dyscyplinę pracy w sieci, zobowiązującą operatora do następującego postępowania:
 

1)Posiadacz radiotelefonu zobowiązany jest do użytkowania go zgodnie z warunkami ustalonymi w zezwoleniu, w sposób nienaruszający obowiązującego w RP porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.
 
2)Operator urządzenia odpowiada za odpowiedni sposób wykorzystania swojego radiotelefonu również przez innych niż on sam użytkowników.
 
3)Operator jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia radiotelefonu przed użyciem go przez osoby niepowołane.
 
4)Operator radiotelefonu powinien w czasie pracy urządzenia posiadać przy sobie odpowiednie zezwolenie i okazywać je na każdorazowe żądanie osób uprawnionych do kontroli.
 
5)Przed rozpoczęciem rozmowy należy upewnić się czy kanał jest wolny.
 
6)Na początku każdej rozmowy, oraz na każde żądanie korespondenta należy podać swój znak wywoławczy.

  a)przy wywołaniu stacji należy podać najpierw znak wywoławczy stacji
    wołanej, a następnie znak wywoławczy stacji wywołującej;
  b)przy zgłaszaniu się na wywołanie należy najpierw podać znak
   wywoławczy stacji zgłaszającej się, a następnie znak wywoławczy
   stacji, dla której ta stacja się zgłasza.

 

7)W sieci niedozwolone jest pracowanie w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, a zwłaszcza:

 

  a)używanie słów wulgarnych i obraźliwych,
  b)nadawanie muzyki,
  c)nadawanie na kanale, na którym ktoś inny rozmawia,
  d)nadużywanie haseł ,,RATUNEK" i  ,,PRZERWA" (BREAK),
  e)używanie jako swojego, w całości, lub w części, przydzielonego,
     lub przeznaczonego do przydzielenia dla kogoś innego, oficjalnego znaku
     wywoławczego,
 

8)W sytuacjach nadzwyczajnych użytkownik radiotelefonu może zapewnić sobie pierwszeństwo nawiązania łączności podając hasło ,,RATUNEK".

  a)Hasło "RATUNEK" może być użyte jedynie w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub
     bezpieczeństwa.
 

9)W przypadku braku reakcji stacji bazowej każdy użytkownik radiotelefonu ma obowiązek zareagować na odebrane hasło ,,RATUNEK".
 
10)W sieci obowiązuje w następującej kolejności pierwszeństwo w prowadzeniu łączności i podporządkowanie:
 

 a)stacja bazowa Sztabu Ratownictwa SKSR,
 b)stacja Szefa Sztabu Ratownictwa SKSR,
 c)stacje Kierownictwa Sztabu Ratownictwa SKSR.
 d)stacje służb dyżurujących pracujące w ramach współdziałania,
 e)pozostałe stacje ruchome.
 

11)Na hasło ,,PRZERWA" (BREAK) należy na chwilę zwolnić kanał w celu umożliwienia nawiązania łączności i uzgodnienia przejścia na inną częstotliwość, lub przekazania krótkiej, ważnej i pilnej informacji.
 
12)Pomiędzy nadawaniem, a odbiorem należy zachować krótki, około 1-sekundowy odstęp.
 
13)Należy odpowiadać niezwłocznie na każde wywołanie. Jeżeli jest potrzebny czas na udzielenie odpowiedzi, powinno się poinformować o tym korespondenta.
 
14)Podczas prowadzenia łączności w sieci należy każdorazowo potwierdzić odebranie w całości nadawanej informacji.
 
15)Należy dbać o to aby nadawane informacje były jednoznaczne i zwięzłe.

16)O zakończeniu wymiany korespondencji należy poinformować w eterze.
 
17)Stacje bazowe Sztabów Ratownictwa SKSR powinny być czynne przez całą dobę.
 
18)Stacja bazowa Sztabu Ratownictwa SKSR przynajmniej raz na dobę przeprowadza kontrolne sprawdzenie łączności w sieci.

 
 

ROZDZIAŁ VII

Szkolenie operatorów

 

 

§ 26

 

1.Operatorzy radiotelefonów przed uzyskaniem zezwolenia na pracę w sieci powinni przejść przeszkolenie obejmujące następujące tematy:
 

1)Ogólne zasady pracy sieci radiotelefonicznej.
2)Procedury nadawczo-odbiorcze obowiązujące w sieci.
3)Budowa i zasady działania radiotelefonu.
4)Praktyczna obsługa poszczególnych typów radiotelefonów.
5)Zasady codziennej kontroli eksploatacyjnej sprzętu.

 
 

§ 27

 

Dopuszczenie poszczególnych operatorów do pracy w sieci oraz ewentualne udokumentowanie ich przeszkolenia należy do właściwości szefów terenowych sztabów ratownictwa SKSR odpowiedniego szczebla.
 
 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 
 

§ 28

 

Wszystkie sprawy, które nie zostały określone w treści niniejszego regulaminu rozstrzyga, zgodnie z § 3 regulaminu Szef Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR.
 

§ 29

 

Wszystkie dodatkowe ustalenia oraz przyjęte do stosowania w sieci normy i zasady, o ile nie mają charakteru doraźnego, przedstawiane są w formie zarządzeń Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR.
 
 

§ 30

 

1.Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin pracy sieci z dnia 12.10.1994r.
2.Regulamin wchodzi w życie z chwilą podpisania.
 
 
 
 
 

                  S Z E F
Krajowego Sztabu Ratownictwa
  Społecznej  Sieci Ratunkowej